آخرين غزل مولوی.....

رو سر بنه به بالين تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
ماييم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی بيا ببخشا خواهی برو جفا کن
از من گريز تا تو، هم در بلا نيفتی
بگزين ره سلامت ترک ره بلا کن
ماييم و آب ديده در کنج غم خزيده
بر آب ديده ما صد جای آسيا کن
بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد
ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن
خيره کشی است ما را دارد دلی چو خارا
بکشد، کسش نگويد تدبير خونبها کن
دردی است غير مردن کآن را دوا نباشد
پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن
در خواب دوش پيری در کوی عشق ديدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر اژدهاست در ره عشق است چون زمرد
از برق اين زمرد هين دفع اژدها کن
بس کن که بيخودم من ور تو هنرفزايي
تاريخ بوعلی گو تنبيه بوالعلا کن
/ 0 نظر / 5 بازدید