اگر آن ترک شيرازی...

حافظ
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را


هاتف اصفهانی
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندويش بخشم تن و جسم و سر و پا را
اگر کس چيز مي بخشد ز ملک خويش مي بخشد
نه چون حافظ که مي بخشد سمرقند و بخارارا

نقد هاتف توسط شهريار

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندويش بخشم تمام روح و اجزا را
اگر کس چيز می‌بخشد به سان مرد می‌بخشد
نه چون هاتف که می‌بخشد تن و جسم و سر و پا را
تن و جسم و سر و پا را به خاک گور می‌بخشند
نه بر آن ترک شيرازی که شور افکند دلها را

نقد شهريار توسط يک شاعر جوان - حنيفه‌پور

 

اگر چآن ترک شيرازی کشد در خون دل ما را
من آن رندم که بر خالش ببخشم روح و اعضاء را
چو عاشق يار می‌گويد متاعی زان نمی‌جويد
نه همچون شهريار ای دل که می‌جويد تمنا را
غلام آن شه ترکم اگر سازد و گر سوزد
جفا و مهر مهرويان همه نوش شيدا را
بنازم ناز آن ياری که می‌سوزد دل ريشم
که مجنون هيچ نفروشد به عالم ناز آن ليلا را
/ 0 نظر / 9 بازدید