دلم تنگه برای گريه کردن ...

 امروز امتحان رياضی دادشتم ديشب تا ۲ ميخوندم واقعا حالم گرفته است...

(دلم تنگ است از اين مهمانخانه مهمان کش روزش تاريک....

يک متن باحال رو تقريبا ۴-۵ ماه پيش خونده بودم حالا دوباره پيداش کردم:

/ 0 نظر / 9 بازدید